Ultima Displays Polska - Ogólne Warunki Sprzedaży
  • Produkt
  • Zastosowania
 

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ULTIMA DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM

  

 

Dokumenty do pobrania

  

 Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług dokonywanych przez Ultima Displays Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Handlowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000380645.

 Ultima Displays Polska Spółka z o.o. nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie prowadzi również sprzedaży towarów konsumpcyjnych.


Definicje

1. „Spółka” – Ultima Displays Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Handlowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański, KRS: 0000380645, NIP: 2040003129, REGON: 221192391.

 2. "Kupujący" oznacza przedsiębiorcę - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Spółka Ultima Displays Polska Spółka z o.o. nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. "Towar" – rzeczy ruchome, usługi, dobra materialne dostarczone przez Spółkę Kupującemu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Kupującego lub zgodnie z pisemnym zamówieniem złożonym przez Kupującego, które zostało przyjęte przez Spółkę. Definicja ta nie obejmuje towarów konsumpcyjnych, Spółka nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

 4. "Umowa" oznacza umowę sprzedaży/dostawy towarów zawartą pomiędzy Spółką a Kupującym, niezależnie od przyjętej przez strony formy jej zawarcia.

 5. „Administrator sprzedaży” oznacza osobę bezpośrednio odpowiedzialną ze strony Spółki za przyjęcie i realizację zamówienia złożonego przez Kupującego.

 
1. Zamówienie

 - Informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki i udostępnianych przez nią broszurach, katalogach, reklamach, ulotkach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Wskazane wyżej publikacje wydawane przez Spółkę mają wyłącznie charakter informacyjny, a zawarte w nich informacje mogą w każdym czasie ulec zmianie.

 - Zamówienia realizowane są przez Spółkę na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na jeden z adresów e-mail Spółki znajdujący się na jej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” - http://www.ultimadisplays.pl/ContactUs/. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: nazwa kupującego ze wskazaniem jego dokładnego adresu, numer NIP lub jego odpowiednik, określenie zamawianego towaru poprzez wskazanie jego rodzaju, nazwy lub numeru katalogowego, ilość zamówionego towaru, termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru. Zamówienie może być składane także za pośrednictwem formularza przygotowanego przez Spółkę, a znajdującego się na stronie internetowej Spółki w zakładce http://www.ultimadisplays.pl/regulamin/.

 
- Kupujący oświadcza, że dokonuje zamówienia z pełną świadomością, zamówione przez niego produkty są zgodne z jego zapotrzebowaniem i oczekiwaniami oraz że zostaną one wykorzystane do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jednocześnie składając zamówienie Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się do użytkowania kupowanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem pod rygorem utraty gwarancji.

 
- Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Spółkę następuję poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w drodze wiadomości e-mail wysłanej przez Spółkę na adres Kupującego i od tego momentu zamówienie wiąże obie strony.

 - Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Spółki, a brak jej odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

 - Zmiana adresu dostawy po potwierdzeniu przez Spółkę przyjęcia zamówienia i przekazaniu zamówienia do realizacji jest możliwa jedynie za dodatkową opłatą za transport i może spowodować przesunięcie terminu wysyłki oraz dostawy.

 - Spółka może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych Kupującego zawartych w zamówieniu.

 - Wysyłka zamówionego towaru ze stanu magazynowego (poza drukiem i systemami budowanymi na zlecenie Kupującego) następuje tego samego dnia roboczego dla zamówień złożonych do godziny 13:00 dla paczek, do godziny 10:00 dla palet, po przedłożeniu potwierdzenia zapłaty w przypadku realizacji zamówienia za przedpłatą.

 - Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania, gdy Spółka przystąpiła do realizacji zamówienia, tj. potwierdziła przyjęcie zamówienia do realizacji.

  

 1. 1 Zamówienie grafiki 

 - Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego podglądu miniatury wydruku grafiki, która jest niezbędna do jego realizacji. Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.

 - Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.

 - Z uwagi na stosowaną technologię druku podczas produkcji może powstać 10% rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru. 

 - Kupujący zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, Kupujący akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji. Akceptacja projektu do druku ostatecznie zamyka proces dokonywania zmian. Po dokonaniu akceptacji, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za błędy występujące w wydrukowanej pracy, które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania. 

 - Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną UPS. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę UPS wynosi 48h (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). 

 - Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówionej grafiki wynikające z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Spółka zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Kupującego.

 - Zamówienia niestandardowe – grafiki lub budowy stoisk lub konstrukcji – realizowane są w terminach indywidualnie ustalanych ze Spółką podczas procesu zamawiania. W przypadku zmian w uprzednio zaakceptowanych przez Kupującego projektach, za kolejne zmiany, przed przystąpieniem do procesu produkcji, Spółka ma prawo naliczyć dodatkową opłatę 15% kwoty zamówienia. Żądane zmiany mogą spowodować przesunięcie terminu realizacji, wysyłki oraz dostawy.

  

 2. Cena

 - Cena podstawowa towaru zawarta jest w cenniku Spółki. Ceny podawane przez Spółkę są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 - Cenniki Spółki aktualizowane są okresowo. Dla danego zamówienia obowiązuje cena z cennika aktualnego na dzień złożenia zamówienia.

 - Obowiązująca cena towaru zamówionego przez Kupującego ujęta jest w potwierdzeniu zamówienia Spółki lub w zamówieniu Kupującego przyjętym przez Spółkę.

 - Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru z siedziby Spółki do Kupującego lub wskazanego przez niego innego miejsca dostawy.

  

 3. Warunki płatności

 - Zapłata ceny przez Kupującego następuje na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT, która jest wystawiana Kupującemu po dokonaniu wysyłki zamówionego towaru, a następnie zostaje przesłana Kupującemu w formie elektronicznej oraz przesyłką listową nierejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 - Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT przelewem na konto bankowe Spółki, chyba, że w treści faktury Spółka wyznaczy inną formę płatności (gotówka lub pobranie). W przypadku, gdy Kupujący dokona wyboru sposobu płatności „za pobraniem” Spółka nalicza dodatkową opłatę w wysokości 1% wartości zamówienia, jednak nie mniej niż 5 zł.

 - Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki, wskazanym na fakturze. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia wpłaty.

 - W przypadku transakcji o wartości przekraczającej limity kredytowe wyznaczane Kupującemu przez Spółkę, Spółka uprawniona jest żądać przedpłaty części ceny w odpowiedniej wysokości i we wskazanym przez nią terminie. W takiej sytuacji przystąpienie przez Spółkę do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty. Opóźnienie w zapłacie przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia Spółkę od odstąpienia od umowy i nie skutkuje powstaniem dla Kupującego jakichkolwiek roszczeń.

 - Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, Spółka jest uprawniona do:

 a)      zawieszenia dalszych dostaw do Kupującego;

 b)      zaliczenia wszelkich płatności Kupującego do pokrycia najwcześniej wymaganych należności wraz z należnymi od tych należności świadczeniami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienia w zapłacie;

 c)      obciążenia Kupującego odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości według ich aktualnej stawki;

 d)      podjęcia niezbędnych działań w celu odzyskania zaległych należności. Koszty takich działań obciążają Kupującego.

  

 4. Dostawy

 - Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Spółką na koszt Kupującego. Na życzenie Kupującego dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem wskazanej przez niego firmy, po otrzymaniu stosownych danych do wypełnienia dokumentów przewozowych. Towary mogą być odebrane osobiście przez Kupującego lub przez osobę przez niego upoważnioną. W przypadku odbioru towaru przez firmę kurierską zlecenie wybraną przez Kupującego – niezbędne dokumenty przewozowe powinny być dostarczone w momencie składania zamówienia.

 - Dostawy realizowane są na adres Kupującego wskazany w fakturze. Miejscem dostawy może być także inne miejsce wskazane odpowiednio wcześniej przez Kupującego, które wymaga potwierdzenia w złożonym zamówieniu.

 - Kupujący ma obowiązek skontrolowania otrzymanej dostawy pod kątem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem oraz pod względem jakości otrzymanego towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Rozbieżności powinny zostać odnotowane w dokumencie dostawy. Spółka nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie oraz za jego zagubienie lub opóźnienie w jego w dostarczeniu przez firmę kurierską.

 - W przypadku odbioru osobistego Kupujący dokonując odbioru zobowiązany jest sprawdzić zawartość paczki pod względem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem oraz pod względem jakości otrzymanego towaru. Późniejsze reklamacje nie podlegają uwzględnieniu.

 - W przypadku odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówienia najpóźniej drugiego dnia po dacie realizacji, w przeciwnym przypadku zostanie obciążony kosztami przechowywania produktów w kwocie 5 zł/ dzień/ paczkę oraz 20 zł/ dzień/ paletę.

 
-Czas dostawy towaru podany poniżej jest orientacyjny, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia. Czas dostawy wynosi:

 a) 1 dzień roboczy w przypadku towaru standardowego znajdującego się w magazynie Spółki (w przypadku spełnienia przez odbiorcę warunków związanych z płatnościami za towar określonymi w złożonym zamówieniu) - dla zamówień złożonych do godziny 13:00 dla przesyłek kurierskich i do godziny 10:00 dla palet,

 b) do 10 dni roboczych dla towarów nie znajdujących się w danej chwili w magazynie Spółki. W przypadku zamówienia większej ilości towarów terminy podlegają indywidualnym ustaleniom.

 - Terminy realizacji wydruków oraz zamówień według specyfikacji Kupującego podlegają ustaleniom indywidualnym.

 - Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny za transport po przygotowaniu towaru do wysyłki, jeśli konieczna będzie zmiana ilości paczek ze względu na wymiary paczek, ich wagę oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Spółki oraz firm kurierskich.

 - Indywidualne pakowanie towaru według życzenia Kupującego może być przedmiotem dodatkowych opłat, wynikających z użycia ponadnormatywnych ilości materiałów opakunkowych lub zwiększenia ilości paczek.

  

 5. Ryzyko i przejście własności  

 - Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub w chwili wydania towaru Kupującemu w przypadku odbioru osobistego.

 - Towar pozostaje własnością Spółki aż do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny jego zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienia w zapłacie. Towar taki nie może stanowić dla Kupującego przedmiotu zastawu lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia.

  

 6. Gwarancja

 - Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Spółka gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę zostały określone w ich opisach dostępnych na stronie internetowej Spółki:   http://www.ultimadisplays.pl oraz w katalogach produktów. Gwarancja na wydruki wynosi natomiast odpowiednio: dla produktów używanych na zewnątrz (np. flagi) - 1 miesiąc, dla wydruków tekstylnych używanych w pomieszczeniach - 3 miesiące, dla wydruków roll-upów, ścianek na tworzywach sztucznych używanych w pomieszczeniach - 6 miesięcy. Torby transportowe nie są objęte gwarancją.

 - Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Spółki (ustnych lub pisemnych), przeróbek lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Spółki oraz za wady powstałe po przejściu ryzyka na Kupującego.

 - Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o wadzie towaru za pomocą formularza reklamacyjnego (dostępnego na stronie www Spółki: http://www.ultimadisplays.pl/regulamin/) z dokładnym opisem usterek nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Kupującego związane z wadą wygasają.

 - Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Spółki w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony kartonem, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Towar zwracany powinien być odpowiednio oznaczony kodem wskazanym przez administratora sprzedaży, który zostanie też o dacie zwrotu poinformowany z dwudniowym wyprzedzeniem. Towar nieodpowiednio zabezpieczony oraz nieoznakowany nie zostanie przyjęty przez Spółkę oraz zostanie odesłany na koszt Kupującego.

 - Wadliwy towar przesyłany jest na koszt Kupującego, a w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży o kwotę poniesioną przez Kupującego popartą kopią faktury kosztowej Kupującego). Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej, Spółka nie pokrywa kosztów przesyłek ekspresowych w procedurach reklamacyjnych. W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Kupującego.

 - Spółka dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej drogą elektroniczną, bez konieczności odsyłania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do administratora sprzedaży.  

 - W przypadku stwierdzenia wad towaru przez Kupującego, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procedury reklamacyjnej.

 
- W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Spółka według własnego wyboru - dostarczy Kupującemu w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba że w porozumieniu z Kupującym cena za wadliwy towar zostanie obniżona przez Spółkę proporcjonalnie do istniejących i udokumentowanych wad towaru.

 - Dostawa towaru wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Spółka powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

 - Dostawa towaru wolnego od wad realizowana jest na koszt Spółki do siedziby Kupującego przesyłką standardową. Wysyłka ekspresowa możliwa jest po opłaceniu różnicy w cenie pomiędzy przesyłką standardową a ekspresową przez Kupującego.  Możliwa jest wysyłka na inny wskazany przez Kupującego adres pod warunkiem, że jej koszt nie przekroczy kosztu wysyłki do siedziby Kupującego.

 - Do złożenia reklamacji wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.

 - Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.

 - Kupujący nie ma prawa do odszkodowania m.in. z tytułu utraconego zysku wynikającego z realizacji procedury reklamacyjnej.

  

7. Dane osobowe i obowiązek informacyjny

- Administratorem danych osobowych Kupującego, a w wypadku Kupujących będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi - w stosunku do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych ujawnionych przez Kupującego - jest Ultima Displays Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Handlowej 3, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380645, NIP: 2040003129, REGON: 221192391.

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) lub danych osobowych osób ujawnionych przez Kupującego należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: dane@ultimadisplays.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Spółki: ul. Handlowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański.

- Dane osobowe Kupującego lub dane osobowe osób ujawnione przez Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy oraz wynikających z niej obowiązków, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

- Dane osobowe Kupującego lub dane osobowe osób ujawnione przez Kupującego będą przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji zawartej z Kupującym umowy i wynikających z niej obowiązków oraz do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.

- Podane lub ujawnione przez Kupującego dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast mogą być udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Zamawiającego, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Zamawiającego, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

- Kupujący lub osoby, których dane osobowe zostaną ujawnione przez Kupującego mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

- Kupującemu lub osobom, których dane osobowe zostaną ujawnione przez Kupującego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych jest niemożność realizacji zawartej z Kupującym umowy i wynikających z niej obowiązków. W tej sytuacji Kupujący jest zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych lub danych kontaktowych osób działających w imieniu Kupującego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji zawartej z Kupującym umowy.

 

8. Postanowienia ogólne

 - Powyższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają postać elektroniczną. Udostępniane są Kupującym w formie pliku elektronicznego formacie PDF na stronie internetowej Spółki  www.ultimadisplays.pl/regulamin/.

 - Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę.

  - W przypadku, gdy Kupujący stosuje własne wzorce umowne, zwłaszcza ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w relacjach ze Spółką.

- W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWS okazały się w całości lub w części nieważne albo nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień.

 - Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści zawartej z Kupującym umowy w stosunku do niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

 - Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWS, jest właściwy rzeczowo dla siedziby Spółki sąd powszechny. 

 

 

v.19032018